"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Vystúpenia na konferenciách, školeniach a seminároch

(1) Programovanie pre deti.
I.celoslovenský seminár - Programovanie pre deti. Giraltovce-ZŠ Marhaň 1992.

(2) Vyhodnotenie doterajších skúseností s informatikou.
Seminář o počítačích ve škole, Knížecí rybník, Tábor (ČR), 22.-25.4.1993.

(3) Nové postupy vo vyučovaní predmetu Práca s počítačom na ZŠ v Marhani.
Medzinárodné sympózium - Moderné technológie vzdelávania, sekcia: Nové informačné technológie - relevantnosť a aktivita vo vzdelávaní, Nitra, jún 1993.

(4) Voliteľný predmet Práca s počítačom - návrhy a skúsenosti.
Seminář o počítačích ve škole, Lázně Sedmihorky, Český ráj (ČR), 20.-25.4.1994.

(5) Začlenenie LEGO DACTA do obsahu informatiky ZŠ a rozšírené možnosti programovania modelov.
Seminár o LEGO DACTA, 1994 Nový Jičín (ČR). (Obhajoba medzinárodného diplomu LEGO Dacta).

(6) Projekt základnej školy s využívaním prvkov informatiky vo VVP a riadení.
Seminář o počítačích ve škole, Lázně Sedmihorky, Český ráj (ČR), 19.-22.4.1995.

(7) Využívanie počítačov na základnej škole.
Seminár o počítačoch na ZŠ pre uèiteľov okresu Galanta. ZŠ Pusté Úľany, august 1995.

(8) Počítač pri práci s deťmi.
II. celoslovenský seminár - Programovanie pre deti. CVČ Považská Bystrica, november 1995.

(9) Počítač a výučbové programy pri práci s deťmi.
II. vedecká celoštátna konferencia Amavetu - Počítač a výučbové programy pri práci s deťmi. Amavet Bratislava, YMCA, 25.10.1996.

(10) Obsah, metódy a formy pri práci s deťmi na počítači PC.
Konkrétne využitie programov na PC pri práci s deťmi - ukážky programov a metodické návody.
Pracovný seminár - Obsah, metódy a formy pri práci s dečmi na počítači. ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou, 7.3.1997.

(11) 8-ročné skúsenosti s vyučovaním počítačov na ZŠ.
DIDINFO'98, kolokvium o vyučovaní informatiky - KI FPV UMB Banská Bystrica, 13.-14.3.1998.

(12) Počítače a Internet na našej škole.
Naše teleprojekty a diskusné kluby - Seminár na PF UPJŠ Košice, 4.9.1998.

(13) Počítače vo fyzike ZŠ.
Letná škola Infoveku. Budmerice, august 2000.

(14) Internetové kabinety pre fyziku a prácu s počítačom na ZŠ.
Prvá celoštátna konferencia Projektu Infovek, Račkova dolina, október 2000.

(15) Počítače vo vyučovaní - o teleprojektoch a malých žiackych projektoch vo vyučovaní predmetu Práca s počítačom na ZŠ.
Odborno-metodický seminár pre všeobecnovzdelávací predmet Informatika na ZŠ a 8-ročné gymnáziá. ŠPÚ Bratislava, Turčianske Teplice, 20.2.2001.

(16) Programovanie v prostrediach SGP Baltík a RoboLab .
Klub učiteľov informatiky - detské programovacie jazyky. Gymnázium Trebišovská, Košice, 4.5.2001.

(17) Počítače vo fyzike ZŠ.
Letná škola Infoveku. Budmerice, august 2001.

(18) Počítačové lego RCX a programovanie v RoboLab.
Letná škola Infoveku. Ružín-Lubina, júl-august 2002.

(19) Programovanie v prostredí ROBOLAB s RCX.
Školenie Infoveku Robolab I. , Šarišské Michaľany, február 2003.

(20) Programovanie so senzormi DCP v prostredí RoboLab s RCX.
Školenie Infoveku ZSŠE Stará Turá, Stará Turá, február 2003.

(21) Senzory a ROBOLAB vo vyučovacom procese.
FÓRUM PEDAGOGIKY 2006. Národné tenisové centrum Bratislava 14.6.2006. .

(22) Senzory a ROBOLAB vo vyučovacom procese.
Workshop. FÓRUM PEDAGOGIKY 2006. Národné tenisové centrum Bratislava 15.6.2006. .

(23) DCP a ROBOLAB v škole.
Seminár o počítačoch v škole. (organizátor SOUSaG, Slovenská 5, Bardejov), zasadačka MsÚ Bardejov 16.6.2006.

Okrem vyššie uvedených som mal aj vystúpenia na okresných seminároch v okresoch: Bardejov, Svidník, Poprad, Košice III, Vranov, na krajskom a celoslovenskom seminári o SGP v Bardejove, ...